h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: PROFUNDA PREOCUPACIÓ DE L'IEC PEL DECRET DEL CASTELLÀ

La comedianta tortosina

16.2.07

PROFUNDA PREOCUPACIÓ DE L'IEC PEL DECRET DEL CASTELLÀ

Article publicat a e-noticies


Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat una declaració institucional sobre els decrets dels ensenyaments de primària i de secundària, aprovats pel govern central.

L'IEC "manifesta la seva profunda preocupació per les conseqüències negatives que es poden generar pel que fa a la posició del català en aquests cicles educatius" i, entre d'altres aspectes, remarca que la nova regulació "obstaculitza l'assoliment per a la llengua catalana del mateix nivell de competència que, en canvi, es vol assegurar per a la llengua castellana".

La declaració de l'IEC ha estat elaborada per una comissió delegada del Consell Permanent, formada pels membres de la corporació Enric Argullol, Josep González-Agàpito, Isidor Marí i Antoni M. Badia i Margarit. En la mateixa declaració, es fa constar que "l'ordenació proposada implica un tractament desigual de les dues llengües, en perjudici del català" i que, en contra del mandat exprés de l'article 3.3 de la Constitució, "el Govern estatal, amb les noves regulacions educatives, mostra una total despreocupació per la consolidació i el desenvolupament del català".

Així mateix es precisa que "el caràcter minuciós i exhaustiu de les noves reglamentacions, així com llur rigidesa i llur mateix rang normatiu, signifiquen un desconeixement greu de les competències que l'article 131.3 de l'Estatut assigna a la Generalitat pel que fa a la definició dels currículums i plans d'estudi dels cicles educatius", la qual cosa "obstaculitza l'acció autonòmica per a assegurar l'aprenentatge i el coneixement de la llengua pròpia de Catalunya".

L'acadèmia catalana de les ciències i les humanitats considera, a més, que "la decisió del Govern estatal ha prescindit de la ponderació dels resultats comparatius de les competències lingüístiques dels estudiants, que proven que l'ordenació anterior no ha reduït el nivell de competència en llengua castellana. Aquesta no presenta cap diferència significativa amb les dades de la resta de l'Estat, mentre que la competència en llengua catalana se situa encara per sota de la relativa al castellà".

I, finalment, l'IEC constata que "la nova ordenació comporta restringir considerablement la funció compensadora que té l'àmbit escolar per corregir el desequilibri social dels usos lingüístics".